Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 579

Coaching

Coaching (4)

Coaching is een breed begrip. Een coach ondersteunt, begeleidt of adviseert een client bij een (thematisch) vraagstuk. Dat kan heel praktisch zijn: hoe krijg ik mijn werk op orde? Maar het kunnen ook levensvraagstukken betreffen: hoe word ik gelukkiger? Er zijn zeer vele vormen van coaching, elk met een eigen invalshoek. Zelf een goed artikel, laat het weten via het contactformulier.

Wednesday, 14 January 2015 18:52

Personal Coaching

Written by

Personal coaching
Een personal coach stimuleert mensen om zich vragen te stellen en daagt uit om nieuwe manieren van oplossingen te bedenken of nieuwe wegen in te slaan. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze “niet tevreden zijn met hun leven, werk of relatie”. Oude patronen van probleem-benaderen werken niet meer en hoe het wel moet is vaak de groet veaag.
Een personal coach levert altijd maatwerk en daarom de meest persoonlijke en effectieve benadering voor individuele ontwikkeling. Een personal coach levert direct resultaat op door doelgericht te werken aan een praktische oplossing of aanpak.
De personal coach fungeert als spiegel en klankbord. Hierdoor wordt de persoon zich bewust van de eigen waarden, overtuigingen, denkpatronen, gedragingen, attitudes en omgeving.
Coachen en Begeleiden met NLP
NLP is één van de krachtige manieren van coachen én begeleiden. Met NLP kom je snel tot de kern, je leert heldere  vragen te stellen en eigen keuzes te  maken . NLP is er op gericht dat mensen hun eigen hulpbronnen leren aanspreken en hun eigen problemen oplossen en hun eigen doelen bereiken. Door met NLP te werken zet je iemand in zijn eigen kracht.

1) Huidige situatie (Present State of Problem State)
Waar sta je nu, wat is de (werkelijke) vraag/het probleem en wat is de aanleiding van de vraag/het probleem of heel specifiek: wat is het probleem achter de klacht/vraag, hoe ben je in deze situatie terecht gekomen en wat precies veroorzaakt het probleem.
2) Gewenste situatie/outcome
Het doel/de outcome dient aan de volgende vormvoorwaarden te voldoen: PRISMA
• Positief geformuleerd – in termen wat je wilt bereiken (en niet wat je niet wilt bereiken); Realistisch; binnen eigen Invloed en Initiatief; Specifiek; Meetbaar; Acceptabel voor jezelf én de omgeving.
3) Wat is de meerwaarde van het doel – de outcome sequitor
Wat heb je bereikt als je je doel hebt behaald. De meerwaarde van een doel is altijd geformuleerd in de vorm van een criterium. De meerwaarde van het doel bepaalt en toetst uiteindelijk ook je motivatie.
4) Wat houdt je tegen om je doel te behalen, wat is de probleemwinst ofwel de positieve intentie van de huidige situatie. Ook dit is een criterium. Want je huidige situatie is het resultaat van een geformuleerd doel uit het verleden met een meerwaarde! Belangrijk bij het realiseren van je doel is, dat deze waarde ook in het nieuwe doel vertegenwoordigd is. In deze fase is het ook belangrijk mogelijke weerstanden en belemmerende overtuigingen op te sporen die het halen van het doel in de weg kunnen staan.
5) Wat heb ik nodig bij het maken van een concreet actieplan
Wat heb ik nodig om mijn doel te behalen en welke stappen moet ik concreet zetten, wat zal het resultaat zijn van elke stap en welke afspraken maken we voor tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing. Belangrijk hierbij is om de eerste stap daadwerkelijk te zetten.

Het Outcome-Model

Tuesday, 21 October 2014 08:25

Walking Coaching

Written by

WandelCoaching.    “Samen oplopen”

Zijn dit de soort vragen waar u mee rondloopt?

·    Hoe trek ik geluk aan?
·    Hoe ga ik met tegenstand om?
·    Wat is mijn droom?
·    Wat is mijn grootste succes in het leven?
·    Wat zijn de 5 belangrijkste vragen in mijn leven?
·    Wat is mijn passie ?
·    Wat zijn mijn kwaliteiten
·    Wat zijn mijn drijfveren in het leven

Korte beschrijving.

Wandelen met jezelf. Met je coach maak je wandelingen in een bosrijke omgeving. De natuur zorgt voor rust en geeft je alle gelegenheid om rond te kijken en te genieten. De route wordt van te voren bepaald en door de coach nauwlettend gevolgd. De coach let op dat u niet verdwaald. Tijdens de wandeling staat uw coachvraag centraal.  Al pratend in dialoogvorm wordt er in het eerste gesprek een coachingstraject afgesproken. Uw aandacht kan zich helemaal richten naar binnen en op zijn tijd ook weer naar buiten.

Wat levert u dit op?

Door te wandelen en weer te bewegen komt u in ontspanning. Wandelen is een uitstekende remedie tegen stress. Het lichaam kan ontspannen. Beweging is nodig op de dynamo van u weer op gang te brengen zodat de accu opgeladen kan worden. Zonder beweging raakt de accu uitgeput.
Deze ontspanning geeft u ook weer ruimte in het hoofd. Door de gesprekken krijgt u zelfinzicht en daarmee zelfkennis.
Door te (her) ontdekken wat u kernkwaliteiten zijn en waar u passie ligt ontstaat er inzicht op wat u kunt en wat u wilt. Uw drijfveren maakt het dan weer mogelijk om op een succesvolle manier u leven,werk in te richten zoals dat bij u past.

Hoe bereikt u uw doel?
De start ligt bij het moment en de keuze om weer in beweging te komen. Door de gesprekken in dialoog vorm te voeren krijgt u een helder beeld op de volgeden thema’s
Door het stellen van vragen leert u beter uzelf te observeren en daar conclusies s aan te verbinden.
U houdt een reflectie logboek bij en bespreekt u dilemma’s observaties met u coach. Door de kennis en ervaring van u coach komt u weer op de route.
Het wandelen help u in het oefenen van evenwicht, kracht en concentratie.

U kunt zich oefenen in bijvoorbeeld;
·    De oefening van traagheid
·    De oefening van schaduwen

Voor wie?

Voor iedereen die weer in beweging wil komen. Fysiek en mentaal. Het enige wat u meeneemt is een paar schoenen en uw oren en ogen. Om te kunnen luisteren naar de stilte en de stem van uw coach te kunnen horen.

Praktische informatie;

De wandelingen zijn op de Veluwe of bij u in de buurt. Van zonsopgang tot zonsondergang. Afhankelijk van het seizoen en het weer past u uw kleding aan en neemt u wandelschoenen mee.
Een wandel-coach-gesprek kost per uur € 75.= Als de wandeling bij u in de buurt plaats vindt betaald u de reiskosten van de coach.
Tuesday, 21 October 2014 08:23

Team Coaching

Written by

Een team is niet maakbaar maar je kunt er wel aan werken
Dat gezegd hebbende, ben ik er geen voorstander van teams aan hun lot over te laten. Vooral niet als groepjes mensen ongevraagd het etiket ‘team’ opgeplakt hebben gekregen,  hetgeen in organisaties aan de orde van de dag is. Mensen die aan hun samenwerking moeten of willen werken kunnen wel degelijk iets doen. Zelf, of onder begeleiding. Een handig model, maar dus géén blauwdruk, is het nu volgende teamwiel (in de volksmond ‘Karrewiel’ genoemd). Hierin wordt een zestal succesfactoren toegelicht, die in hun samenhang, indien vervuld, het ontstaan van een (h)echt team niet garanderen maar wel dichterbij brengen.
Gebruiksaanwijzing bij het teamwiel
·    Elk factor kan – indien goed nageleefd door de teamleden – mee­hel­pen bij het vormen van een effectief team. De resultaten ervan liggen op de spaken van het wiel.  Resulta­ten die leiden tot waar het om draait: geïnspireerd samenwerken.      Doelgericht­heid levert bijvoor­beeld ‘uitdaging’ op en flexibili­teit leidt tot ‘ontwik­keling’.
·    Het wiel is rond. De zes factoren hangen onderling samen. Zo kun je liever geen open en directe communica­tie hebben zonder respect voor elkaar.
·    De factoren zijn in evenwicht. Als één ervan onder- of oververtegenwoordigd is komt er een slag in het wiel.
·    Een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel. Elk team kan groeien.
·    Een wiel met meer spaken is steviger. Elk team kan eigen factoren formuleren. het model kan worden aangevuld.
·    Probeer  elk van de succesfactoren te vertalen in concreet gedrag. Gewenst en ongewenst.


Monday, 20 October 2014 22:10

Organisation Coaching

Written by

Organisatiecoaching
Eke organisatie is in beweging. Voordurend zijn er momenten waarop men beslissingen  moet nemen om interne processen te verbeteren en extern aansluiting te houden  bij de ontwikkelingen van de markt. Missie en visie moeten zijn geen wetmatigheden maar worden ingezt om een koerswijziging te  willen doorvoeren. Er ontstaat dan een nieuwe situatie waarbij ander gedrag en een andere attitude op alle lagen binnen het bedrijf noodzakelijk worden. Deze verandering kan beginnen vanuit de bestuurders, maar ook vanuit de werkvloer of andere stakeholders zoals klanten of vanwege nieuwe eisen van de overheid.
Een aangrijpingspunt kan ook zijn wanneer blijkt dat de borging van de resultaten van individuele of teamcoachtrajecten niet slaagt. Vaak lukt dat niet omdat de context waarbinnen de coachees opereren te belemmerend is of omdat die context zelf de oorzaak blijkt te zijn van coachvragen.
De meeste orgnisaties zijn inmiddels bekend met uiteenlopende vormen van coaching: individuele coaching voor groei of ter voorkoming van uitval, teamcoaching voor het realiseren van een prettiger werkklimaat, of van betere gezamenlijke prestaties of, bijvoorbeeld, intervisie als effectief leermiddel. Organisatiecoaching is een vorm van coaching die bedrijfsprocessen, cultuur, bedrijfsresultaat met elkaar vebindt vanuit de gedachte syteemdenken.  Daarbij is de U Theorie ons uitgangspunt:
 

Het aantrekkelijke van de U-theorie is het feit dat deze aandacht schenkt aan iets waar we het
in organisaties doorgaans niet over hebben. De tussen ‘het zelf’ dat gericht is op het verleden en ‘het zelf’ dat toekomstgericht is. Aan de rechterkant van de u staan de organisatie en het individu open om te leren en te veranderen. ze laten de toekomst op zich af komen. Weten wat je wilt, wie je wilt zijn en wat je wilt doen, zijn een aantal belangrijke stappen indit proces. Een ander aantrekkelijk punt van de u-theorie is dat deze niet alleen uitgaat van intelligentie (IQ) maar ook van emotie (EQ), authenticiteit en spiritualiteit (sQ). Aspecten die je niet met het blote oog kunt waarnemen, denk aan de onderstroom van organisaties, komen wel degelijk aan de orde. De u-theorie zoomt in op de blinde vlek van organisaties. Organisaties zijn namelijk gewend om veel aandacht te besteden aan het proces (Tijdens) en het resultaat (Na). Maar ze hebben geen focus op de herkomst van ideeën (Voor). Deze blinde vlek vormt echter de oorsprong van alle ideeën en acties.
 
Een belangrijk onderdeel van het proces is de permanente cocreatie van opdrachtgever en coach, waarbij beiden bij de start accepteren nog niet te kunnen weten wat precies het eindresultaat zal zijn. Dit vraagt dus duidelijk om moed van zowel opdrachtgever als de coach(es) om steeds het proces te finetunen op de dynamiek zoals die zich voordoet.
Het vereist verder aan de voorkant en tijdens het dynamische proces een open opstelling en betrokken bijdrage van alle participanten.
De interactie tussen de opdrachtgever en de coach(es) is daarom vele malen groter dan men gewoon is bij individuele of team coaching.