Coaching

Personal coaching
Een personal coach stimuleert mensen om zich vragen te stellen en daagt uit om nieuwe manieren van oplossingen te bedenken of nieuwe wegen in te slaan. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze “niet tevreden zijn met hun leven, werk of relatie”. Oude patronen van probleem-benaderen werken niet meer en hoe het wel moet is vaak de groet veaag.
Een personal coach levert altijd maatwerk en daarom de meest persoonlijke en effectieve benadering voor individuele ontwikkeling. Een personal coach levert direct resultaat op door doelgericht te werken aan een praktische oplossing of aanpak.
De personal coach fungeert als spiegel en klankbord. Hierdoor wordt de persoon zich bewust van de eigen waarden, overtuigingen, denkpatronen, gedragingen, attitudes en omgeving.
Coachen en Begeleiden met NLP
NLP is één van de krachtige manieren van coachen én begeleiden. Met NLP kom je snel tot de kern, je leert heldere  vragen te stellen en eigen keuzes te  maken . NLP is er op gericht dat mensen hun eigen hulpbronnen leren aanspreken en hun eigen problemen oplossen en hun eigen doelen bereiken. Door met NLP te werken zet je iemand in zijn eigen kracht.

1) Huidige situatie (Present State of Problem State)
Waar sta je nu, wat is de (werkelijke) vraag/het probleem en wat is de aanleiding van de vraag/het probleem of heel specifiek: wat is het probleem achter de klacht/vraag, hoe ben je in deze situatie terecht gekomen en wat precies veroorzaakt het probleem.
2) Gewenste situatie/outcome
Het doel/de outcome dient aan de volgende vormvoorwaarden te voldoen: PRISMA
• Positief geformuleerd – in termen wat je wilt bereiken (en niet wat je niet wilt bereiken); Realistisch; binnen eigen Invloed en Initiatief; Specifiek; Meetbaar; Acceptabel voor jezelf én de omgeving.
3) Wat is de meerwaarde van het doel – de outcome sequitor
Wat heb je bereikt als je je doel hebt behaald. De meerwaarde van een doel is altijd geformuleerd in de vorm van een criterium. De meerwaarde van het doel bepaalt en toetst uiteindelijk ook je motivatie.
4) Wat houdt je tegen om je doel te behalen, wat is de probleemwinst ofwel de positieve intentie van de huidige situatie. Ook dit is een criterium. Want je huidige situatie is het resultaat van een geformuleerd doel uit het verleden met een meerwaarde! Belangrijk bij het realiseren van je doel is, dat deze waarde ook in het nieuwe doel vertegenwoordigd is. In deze fase is het ook belangrijk mogelijke weerstanden en belemmerende overtuigingen op te sporen die het halen van het doel in de weg kunnen staan.
5) Wat heb ik nodig bij het maken van een concreet actieplan
Wat heb ik nodig om mijn doel te behalen en welke stappen moet ik concreet zetten, wat zal het resultaat zijn van elke stap en welke afspraken maken we voor tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing. Belangrijk hierbij is om de eerste stap daadwerkelijk te zetten.

Het Outcome-Model
 

Doelgericht

Expliciete doelgerichte aandacht voor het behalen van een herkenbaar of aanwijsbaar resultaat kenmerkt coaching vanaf de start. Als de doelen in een contract worden vastgelegd kan dat het leren van de klant stimuleren. Aantrekkelijke doelen die in realiseerbare termen zijn omschreven vergroten deze stimulans nog meer, en maken het aan het eind gemakkelijk(er) te beoordelen in hoeverre ze ook gerealiseerd zijn

Zelfstandig

Coaching is gericht op zelfstandig functioneren in het werk. Het resultaat van coaching is dat de klant beter toegerust is om zelf daad werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor een bepaalde taak waar hij toe bevoegd is. In de praktijk gaat het meestal om het nemen van eigen beslissingen in complexe situaties waarin dilemma’s een rol spelen

Methode

Methodisch

Kenmerkend voor coaching is ook een bepaalde methodische aanpak in de manier waarop de coach omgaat met vragen van de klant. Basis daarvan is respectvolle aandacht, en Een in leven in de situatie van de klant. En dat gecombineerd met een systematische focus op de doelen van de klant waardoor een professionele samenwerking vorm krijgt.

Leren

De begeleiding van leren is volgens ons een centraal aspect van coaching. We vatten alle activiteiten van een begeleider van leren samen onder de koepelterm ‘inrichten van een adequate leeromgeving’ .Dat gaat dus veel verder dan de fysieke omgeving. De coach draagt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een zodanig leerklimaat dat de klant geformuleerde doelen kan behalen

Organisatie context

Coaching heeft anders dan counseling of therapiebetrekking op begeleidingsvragen die voortkomen uit de praktijk van het werk. Vragen die betekenis krijgen mede vanuit een organisatiecontext. De dubbele focus met enerzijds de persoonlijk betekenisgeving van de klant, en anderzijds het eigenstandig karakter van eisen vanuit de organisatie, maakt coaching tot een complexe aangelegenheid Individuen en teams Zowel individuen als teams kunnen door coaching het zelfstandig functioneren ontwikkelen. Daarbij speelt de intrigerende vraag hoe het leren van individuele teamleden zich verhoudt tot het leren van het team als geheel.